Kontakt oss

Aktsomhetsvurdering – redegjørelse etter åpenhetsloven

Om åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en lov vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Innledning

Denne redegjørelsen beskriver hvordan Frontkom arbeider for å identifisere og vurdere negative konsekvenser som kan oppstå ved brudd på, eller risiko for brudd på, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre forklares hvilke tiltak og rutiner Frontkom har implementert for å forebygge og redusere slike konsekvenser. Hensikten med denne redegjørelsen er å gi offentligheten innsyn i de viktigste funnene fra våre aktsomhetsvurderinger, samt hvilke tiltak som eventuelt er iverksatt. Vår tilnærming til aktsomhetsvurderinger er i tråd med internasjonale standarder, inkludert FNs veiledende prinsipper – UNGP, samt OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Denne redegjørelsen oppdateres årlig innen 30. juni, og ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Om Frontkom

Frontkom ble grunnlagt i Fredrikstad (Norge) som “Front Kommunikasjon” i februar 2000. I 2008 ble selskapet omorganisert til et digitalt konsulenthus og har siden vokst fra to til nesten 80 teammedlemmer. Vi har egne kontorer og tilgang til delte kontorer på følgende steder i Europa: Trondheim, Fredrikstad, Oslo, Funchal og Warszawa. I tillegg har vi ansatte som jobber eksternt fra Sverige og andre steder i Portugal, Polen og Ukraina. Etter sammenslåingen med NyMedia sent i 2023, er Frontkom nå omfattet av åpenhetsloven fra 2024.

Frontkom har etablert en «Code of Conduct», som skal sikre ansvarlige leverandørkjeder og
samarbeidspartnere, og gjengir konsernets forventninger og krav innenfor en rekke forskjellige områder knyttet til samfunnsansvar og miljø, herunder også grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Årlig redegjørelse i henhold til åpenhetsloven

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Frontkom startet arbeidet med aktsomhetsvurderingene med en overordnet analyse av egen virksomhet, leverandører og forretningspartnere. Vår egen virksomhet består av aktiviteter i Norge, Polen og Portugal. Vi kjøper andre tjenester til egen virksomhet, som for eksempel leie av kontorlokaler, servertjenester, software-lisenser og andre digitale plattformtjenester.

For å sikre rettferdige arbeidsforhold har alle ansatte i Frontkom en skriftlig arbeidskontrakt på et språk de forstår, i samsvar med nasjonale lover og forskrifter. Vi opererer i tre forskjellige land med en dedikert landssjef som sørger for at vi følger de nasjonale reglene og forskriftene der den ansatte er ansatt, inkludert arbeidsrett, likestilling, unngåelse av diskriminering, osv.

Vi jobber aktivt med likestilling ved å samarbeide med nasjonale myndigheter i Norge og utdanningsinstitusjoner i Portugal for å tiltrekke og rekruttere mennesker fra forskjellige bakgrunner gjennom for eksempel arbeidstrening, språkpraksis, arbeidspraksis, osv. I 2022 var 33 % av alle nyansettelser kvinner, og vi jobber kontinuerlig for å oppnå en sunn kjønnsbalanse.

Menneskerettigheter i leverandør- og interessentorganisasjoner

I tillegg til å sikre rettferdige arbeidsforhold vurderer vi også hvert potensielt kjøp, samarbeidspartner, leverandør, osv., og sørger for at vi bruker pålitelige parter med hensyn til arbeidsrettigheter, bærekraft, menneskerettigheter, osv.

Frontkom anerkjenner og opererer i henhold til menneskerettighetene, FN-konvensjonen og ILO-konvensjonene som gjelder i de nasjonale myndighetene i landene der vi opererer.
Vi har en bærekraftsgruppe som leder arbeidet Frontkom gjør for å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.

For å sikre at selskapene i Frontkom-gruppen overholder OECDs retningslinjer for internprising for multinasjonale foretak, er det etablert en avtale med selskapene i gruppen.

Varslingsrutine

I Frontkom har vi en organisasjonsstruktur med klare rapporteringslinjer. Vi oppfordrer ansatte til i første omgang å ta opp saker med sin direkte leder. Skulle det være nødvendig å eskalere saken videre, bør organisasjonsstrukturen brukes som en eskaleringsvei.

Forankring av ansvarlighet

I styremøte den 21. Juni 2024 ble det behandlet en egen sak om konsernets arbeid med åpenhetsloven.

Kartlegging av leverandører

Vi har innhentet en komplett oversikt over de leverandører og forretningspartnere vi har hatt i perioden. Etter den innledende kartleggingen der vi sorterte leverandører og andre partnere etter størrelse og risikoprofil, valgte vi ut et representativt utvalg vi har rimelig mulighet til å påvirke til deltakelse i vår spørreundersøkelse. Denne undersøkelsen skal gi oss økt innsikt i potensielle negative konsekvenser og forventes gjennomført første gang sommeren 2024 og deretter hver 6. måned.

Kontraktsfesting av krav

I alle nye leverandørkontrakter vil det bli innarbeidet krav knyttet til åpenhetsloven. Dette vil gi Frontkom muligheten til å tettere følge opp disse kravene, og forplikter leverandørene til å jobbe aktivt med åpenhet i deres virksomhet.

Resultat etter aktsomhetsvurderingene

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:
Ingen foreløpig, men siden leverandørundersøkelsen pågår, må vi avvente resultatet av denne for ytterlige konklusjoner kan trekkes. 

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:
Samme som for ovenstående punkt.

For å stanse avdekkete negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:
Samme som for ovenstående punkt.

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:
Samme som for ovenstående punkt.

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:
Samme som for ovenstående punkt.

Kontakt med Frontkom

Frontkom mottar evt. henvendelser knyttet til Åpenhetsloven på en egen e-post adresse:
[email protected] Denne er tilgjengelig på vår nettside.

Redegjørelse Apenhetsloven – signert 28.06.2024