Kontakt oss

Kunde

Barnekreftforeningen

Bransje

Ideell organisasjon

Oppdrag

Effektivisering av det administrative arbeidet. Etablering av velfungerende relasjonsløp og god kommunikasjon med alle målgrupper.

Størrelse

15 medarbeidere / 5908 medlemmer

Hva har vi levert:

  • Samarbeid om digital strategi
  • Design og utvikling av CMS
  • Skreddersydd CRM
  • Betalingsløsninger
  • Innholdsproduksjon

Barnekreftforeningen utfører et arbeid som utgjør en reell forskjell i folks liv. Deres jobb er å være livline og pålitelig informasjonskilde for mennesker i en fortvilt situasjon. De kjemper kampen om fokus og midler for de som ikke kan gjøre det selv. Arbeidet de utfører hver eneste dag sørger for bidrag til forskning på barnekreft, og for et bedre liv for familier som er rammet. For at dette skal være praktisk mulig, må både organisasjon og teknologi være rigget for jobben.

Det er vi som bestemmer over systemet, ikke systemet som bestemmer over oss. Å benytte open source-baserte verktøy med teknisk hjelp fra Frontkom har vært en god match for oss.

Steinar Sødal, administrasjonsleder, Barnekreftforeningen

Gode relasjonsløp skaper konverteringer

Barnekreftforeningen ønsket i 2019 hjelp av Frontkom til en effektivisering av det administrative arbeidet, slik at mest mulig av midlene foreningen disponerer tilfaller medlemmer og forskning. Oppdraget innebar også å istandsette Barnekreftforeningen til å gjennomføre gode relasjonsløp for sine målgrupper, og tilrettelegge for at disse skal oppleve en nær og trygg kommunikasjon med foreningen.

– Vi ønsker å jobbe databasert framfor datobasert. Vår kommunikasjon med kontaktene skal være tilpasset deres aktivitet og hvor i relasjonsløpet de til enhver tid befinner seg, sier Sødal.

Frontkoms arbeid for Barnekreftforeningen omfattet dermed datainnsamling, innsikt og analyse for å definere foreningenes målsetninger, målgrupper og ønskede relasjonsløp for disse. Et omfattende forprosjekt i 2019 resulterte i en klar anbefaling og arbeidsplan fra Frontkom som flytter fokus vekk fra systemer og over på personer. Basert på kartlegging og anbefalinger ble det deretter utarbeidet en digital strategi for perioden 2019 –2022.

Vi samarbeider med Frontkom om både teknologi og innhold, men vi setter også pris på deres engasjement i saker som er viktige for oss. Et eksempel på dette er Fotballtrøyefredag, en av våre kampanjer for økt fokus på barnekreft.

Steinar Sødal, administrasjonsleder, Barnekreftforeningen

Fotballtrøyefredag - Barnekreftforeningen

Skreddersydd CRM for komplekse behov

Barnekreftforeningen har behov for et skreddersydd CRM for å håndtere kompleksiteten som er nødvendig for at organisasjonen skal få utført sitt samfunnsoppdrag. CRM står for Customer Relationship Management, og en rekke leverandører tilbyr standardiserte løsninger med funksjonalitet for kundeadministrasjon, markedsføring og salg hos kommersielle bedrifter. Et slikt relasjonsløp beskriver all kontakt og aktivitet mellom bedrift og (potensielle) kjøpere og kalles gjerne kundereisen.

Hos en ideell organisasjon som Barnekreftforeningen er imidlertid behovene mer sammensatt. Her er det ikke snakk om kunder i tradisjonell forstand, men en kombinasjon av medlemmer, frivillige, private givere og bedriftsgivere. Drupal-baserte CiviCRM åpner for et skreddersydd CRM som ivaretar de ulike relasjonsløpene som er essensielle for Barnekreftforeningens arbeid.

 

Lansering av nytt gaveskjema (CRM): 508% økning i perioden 2019-2022 

Periode: 1.1. – 15.4.2019

Antall transaksjoner:  43

Samlet sum: Kr. 72 760,- 

Periode: 1.1. – 15.4.2020

Antall transaksjoner:  273

Samlet sum: Kr. 170 233,- 

Periode: 1.1. – 15.4.2021

Antall transaksjoner:  478

Samlet sum: Kr. 212 553,- 

Periode: 1.1. – 15.4.2022

Antall transaksjoner:  1043

Samlet sum: Kr. 369 837,- 

Har du lignende behov? Kontakt oss gjerne for en prat

Jobber datadrevet

Foreningen må ha et kommersielt fokus for å sikre midler til egen virksomhet, men profitt kan ikke være retningsgivende for kommunikasjonen. Gode, skreddersydde relasjonsløp er dermed svært viktig for å ivareta de ulike målgruppenes behov og forventninger. Administrasjonsleder Sødal velger å gå bort fra ordet kundereise – og erstatte det med relasjonsløp. Det er viktig for Barnekreftforeningen at dataene som ligger i CiviCRM ikke eies av en ekstern leverandør, og Sødal setter pris på hvordan systemet gir mulighet til å jobbe datadrevet.

Barnekreftforeningens skreddersydde CRM utviklet i samarbeid med Frontkom, sørger for at oppgaver som tidligere har krevd manuelt arbeid og dyrebar tid hos de ansatte i administrasjonen nå blir automatisert. Viktige eksempler på dette er automatisk oppfølging av eksisterende og potensielle givere på ulike stadier i giverreisen og automatisk fakturering av medlemskontingent. 

At både nettside og CRM er Drupal-basert løfter effektiviteten og gjør oss mer profesjonelle. Resultatet er en total transformasjon av hvordan vi fremstår.

Steinar Sødal, administrasjonsleder, Barnekreftforeningen

CMS som reduserer driftskostnadene

Etter omfattende analysearbeid og grundig designjobb utviklet Barnekreftforeningen og Frontkom i samarbeid nye hjemmesider i Drupal med lansering i september 2019. Nettstedets arkitektur setter menneskene i fokus og etablerer gode relasjonsløp. Overordnet mål er å ivareta alle målgruppenes behov for informasjon, følge opp de ulike formene for giverreiser og sørge for konverteringer. 

For å avlaste de ansatte og redusere driftskostnadene er det viktig at Barnekreftforeningens CMS lar de 13 fylkesforeningene håndtere deler av det administrative arbeidet. I slutten av 2021 fikk foreningen på plass en felles nasjonal påmeldingsløsning for arrangementer. Her kan frivillige med ulik bakgrunn og kompetanse raskt opprette og administrere lokale aktiviteter i et enkelt brukergrensesnitt. 

Løsningen sørger for at informasjonen er kvalitetssikret, tillater umiddelbar kommunikasjon og dermed et godt tilbud til medlemmene. Foreningen har til en hver tid rundt 30 planlagte arrangementer. Påmelding, og i noen tilfeller betaling, skjer direkte på nettsiden, og data legges direkte i foreningens CRM uten manuelle prosesser. I 2022 håndterte løsningen til sammen 6778 deltakere fordelt på 174 arrangementer.

Sidebyggeren Drupal Gutenberg gir lav brukerterskel slik at alle ansatte kan publisere. Eierskapet ligger ikke lenger hos teknologer, men hos innholdsprodusentene. Det skaper både nærhet og effektivitet.

Steinar Sødal, administrasjonsleder, Barnekreftforeningen

Gode betalingsløsninger sikrer konverteringer

Visjonen om at ingen barn skal dø av kreft står over et kortsiktig jag etter gaver. Barnekreftforeningen er likevel avhengige av inntekter fra medlemskontingenter, gaver, faste private givere og bedriftsgivere for å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag. For relasjonsløpene der dette er relevant må derfor funksjonelle betalingsløsninger være på plass. 

Med mål om økte inntekter og lavere kostnader har vi derfor hjulpet Barnekreftforeningen å forbedre betalingsløsningene på nettsiden. For at konverteringene skal fullføres og inntektene til foreningens gode formål sikres, må løsningene være funksjonelle og brukervennlige både for medlemmer, faste givere og enkeltstående donasjoner. Frontkom har utviklet Vipps`modul for faste betalinger på Drupal, som benyttes av bl.a. Barnekreftforeningen og Unicef. Støtte til Barnekreftforeningens arbeid er nå mulig med kortbetaling, faktura, avtalegiro og Vipps. Nettsiden håndterte i 2022 til sammen 6494 transaksjoner, som utgjorde en samlet sum av 5,3 millioner kroner.

Lansering av ny nettside: 156% økning

Periode: 1.9.- 30.9.2018

Antall transaksjoner:  19

Samlet sum: Kr. 35 569,- 

Periode: 1.9.- 30.9.2019

Antall transaksjoner:  97

Samlet sum: Kr. 55 369,- 

Open source er riktig for en ideell organisasjon

Barnekreftforeningens CRM og CMS er nå begge Drupal-baserte. Sødal understreker viktigheten av at systemet ikke legger begrensninger på løsningene, men heller kan utvikles videre etter hvert som foreningens behov endres. Valget av open source-teknologi er altså på ingen måte tilfeldig. Sødal er også opptatt av hvordan denne filosofien sammenfaller med arbeidet i en ideell organisasjon som Barnekreftforeningen.

– Vi bruker ressurser på å bygge gode løsninger for vår organisasjon, og det vi legger inn av innsats kan komme andre med tilsvarende behov til gode, sier han engasjert.  – Slik kan vårt arbeid bidra til å støtte andre gode formål i stedet for at en kommersiell aktør skal profittere på det.

PR og innholdsproduksjon

Samarbeidet mellom Barnekreftforeningen og Frontkom utvikler seg stadig videre. Med oppstart vinteren 2023 bidrar Frontkom Experience med PR-arbeid for større fokus og økte inntekter til Barnekreftforeningens arbeid. Gjennom et tett samarbeid med foreningens markeds- og kommunikasjonsavdeling bistår Frontkom også med innholdsproduksjon til Barnekreftforeningens fysiske og digitale publikasjoner.

Nøkkeltall Barnekreftforeningen 2018-2021*

  • 45% økning i inntekter, fra 47 til 69 mill. kroner
  • Fire ganger så mange faste givere
  • Firedobling i mottatte tilskudd
  • 25% økning i totale gaver per år
  • 2021: Over 25 mill. kroner i forskningsstøtte

*Kilde: Barnekreftforeningens årsrapport 2021

Vil du vite mer om teknologi og markedsføring for ideelle virksomheter? Ta kontakt med meg

Magne Henriksen

Magne Henriksen

Seniorrådgiver og ansvarlig for organisasjoner, frivillighet og ideell sektor

Vi har også jobbet med